TOP
掲示板に戻る 最新50 全部 1-

フィリピン語について

> >
名無し@MACWORKS
VISITOR

一体フィリピンにはいくつの言葉があるのですか?
タガロ語、ビサヤ語??

No.1
2005/09/18 23:56
名無し@MACWORKS
VISITOR

Tagalog Skool
ttp://www.lurecrew.com/moba/tagalog/index.htm

No.4
2006/03/05 23:06 ID:LZGZmyvveM
名無し@MACWORKS
VISITOR

MIRACLE tagalog
ttp://s.z-z.jp/?floyd-master-1/

No.5
2006/03/05 23:09 ID:LZGZmyvveM
名無し@MACWORKS
VISITOR

タガログより英語で最低でも日常会話出来てからタガログ勉強したほうが約にたつけどピンぼけしてると、ディバー節炸裂の英語話せない方が大半だと思います...普通の会社なら昇進試験に英会話があると思いますから!?絶対にタガログより英会話だと思います。

No.6
2006/03/06 00:23 ID:R3hvvguuXU
名無し@MACWORKS
VISITOR

>>6 そんなあなたに・・・
ttp://macworks.jpn.org/bbs/test/mread.cgi/lag0/1141534975/l50

No.7
2006/03/06 00:48 ID:mC2T23yxlA
名無し@MACWORKS
VISITOR

この間の昇格試験の英訳試験で
「少し待ってください」を
無意識にタガログ語で書いてしまった・・・
一応、昔に英検2級をパスしているが、こんな私です。
どうしよう??

No.8
2006/03/08 21:05 ID:.6C6cypdn2
TAGALOG
VISITOR

文型と語順
フィリピン語には同じ内容でも2種類の異なった文が有ります。
例1)自然語順:述語を文頭に置く文 「述語+主語」
  *通常会話に使用される

例2)倒置語順:主語を文頭に置く文 「主語+述語」
  *手紙等に多く用いられる

■基本文型
●名詞述語文  「斉藤さんは日本人です」
 1)補語+主語
  (自然語順) Hapones si Saito.
       日本人  は 斉藤
 2)主語+ay+補語
  (倒置語順) Si Saito ay Hapones.

No.9
2006/11/08 20:26 ID:ibw3vz6x.U
TAGALOG
VISITOR

●形容詞述語文 「その少女は美しいです」
 1)補語+主語
       Maganda ang dalagang iyan.
       美しい   は 少女  その
 2)主語+補語
       Ang dalagang iyan ay maganda.

  *Si 人名冠詞の単数(〜は、〜が)
  *Ang 普通名詞の単数・複数(〜は、〜が)
  *ay は主語を述語の前に置く時の用いる

No.10
2006/11/08 20:27 ID:ibw3vz6x.U
TAGALOG
VISITOR

●自動詞述語文 「少年が走っています」
 1)動詞+主語
       Tumatakbo ang bata.
       走る    は 少年
 2)主語+ay+動詞
       Ang bata ay tumatakbo.

  *tumatakbo は走る tumakbo の現在形

No.11
2006/11/08 20:27 ID:ibw3vz6x.U
TAGALOG
VISITOR

●他動詞述語文 「少年は本を読んでいます」
 1)動詞+直接目的語+主語
       Bumabasa ng aklat ang bata.
       読んでいる  を 本  は 少年
 2)主語+ay+動詞+直接目的語
       Ang bata ay bumabasa ng aklat.
 3)動詞+主語(代名詞)+動詞
       「私は本を読んでいます」
       Bumabasa ako ng aklat.
           私は

   *bumabasa は読む bumasa の現在形

No.12
2006/11/08 20:28 ID:ibw3vz6x.U
TAGALOG
VISITOR

●直接目的語と間接目的語を持つ他動詞述語文
       「太郎は花子に手紙を書きます」
 1)動詞+直接目的語+主語+間接目的語
       Susulat ng liham si Taro kay Hanako.
       書く   を 手紙  太郎  に 花子

  *Susulat は、書く sulat の未来形
  *kay は、人名冠詞の単数(〜に)

 2)主語+ay+動詞+直接目的語+間接目的語
       Si Taro ay susulat ng liham kay Hanako.

 3)動詞+主語(代名詞)+直接目的語+間接目的語
       「私はあなたに手紙を書きます」
       Susulat ako ng liham sa iyo.
              あなたに

No.13
2006/11/08 20:28 ID:ibw3vz6x.U
TAGALOG
VISITOR

■その他、動詞のない文
 フィリピン語の語順は日本語とは逆。
●肯定文   「彼は親切だ」
       Mabait siya.
       親切  彼は
●否定文   「彼は親切でない」
       Hindi siya mabait.
       でない
●疑問文   「彼は親切ですか?」
       Mabait ba siya?
         ですか(疑問詞)
●形容詩文   「君は美しい」
       Maganda ka.
       美しい  君は(あなたは)
      「君は美しくない」
       Hindi ka maganda.

No.14
2006/11/08 20:29 ID:ibw3vz6x.U
TAGALOG
VISITOR

■否定文
 否定文の副詞 hindi または di を述語の前に置きます。
●名詞文   「斉藤さんは日本人では有りません」
       Hindi Haponse si Saito.
       Si Saito ay hindi Hapones.
●形容詞文   「その少女は美しくないです」
       Hindi magand ang dalagang iyan.
       Ang dalagang iyan ay hindi maganda.
●自動詞文   「少年は走っていません」
       Hindi tumatakbo ang bata.
       Ang bata ay hindi tumatakbo.
●他動詞文   「少年は本を読んでいません」
       Hindi bumabsa ng aklat ang bata.
       Ang bata ay hindi bumabasa ng aklat.

No.15
2006/11/08 20:30 ID:ibw3vz6x.U
TAGALOG
VISITOR

■疑問文
 普通の疑問文は、疑問副詞の ba を使って作ります。
●名詞文   「斉藤さんは日本人ですか?」
       Hapones ba si Saito?
       Si Saito ba ay Hapones?
●形容詞文   「その少女は美しいですか?」
       Maganda ba ang dalagang iyan?
       Ang dalagang iyan ba ay maganda?
●自動詞文   「少年は走っていますか?」
       Tumatakbo ba ang bata?
       Ang bata ba ay tumatakbo?
●他動詞文   「少年は本を読んでいますか?」
       Bumabasa ba ng aklat ang bata?
       Ang bata ba ay bumabasa ng aklat?

No.16
2006/11/08 20:31 ID:ibw3vz6x.U
TAGALOG
VISITOR

●疑問代名詞を使った疑問文
 ano(何)、sino(誰)等の疑問代名詞の文頭に置かれます。疑問副詞の ba は
 省略出来ます。
  例) 「これは何ですか?」  ba を省略
    Ano ba ito?  →  Ano ito?
    何   あれ
    「あの人は誰ですか?」
    Sino ba siya? →  Sino siya?
    誰   彼・彼女(あの人)
 (疑問文の答え)
   Yesの場合  普通の返事・・・・・・・Oo.
       丁寧は返事・・・・・・・Oho.
       最も丁寧な返事・・・・Opo.
   Noの場合  普通の返事・・・・・・・Hindi
       丁寧な返事・・・・・・・・Hindi ho.
       最も丁寧な返事・・・・Hindei po.

No.17
2006/11/08 20:31 ID:ibw3vz6x.U
TAGALOG
VISITOR

*このようにHindiは「〜でない」、「〜しない」という意味の否定言葉。
「いいえ」という返事のときにも使われる。
   例) 「私は日本人です」
    Hapones ako.
  例) 「私は会社員ではありません」
    Hindi  ako empleyado.
           会社員
   例) 「はい、彼女は店員です」
    Oo. Tindera siya.
    はい 店員
  例) 「いいえ、彼女は店員ではありません」
    Hindi. Hindi  siya  tindera.

No.18
2006/11/08 20:32 ID:ibw3vz6x.U
TAGALOG
VISITOR

■修飾
 修飾語、被修飾語の位置は、どちらでが前後でも構いません。修飾語と被修飾
 語の間には na が必要です。ただし、前の単語の最後が「a」、「i」、「u」、「e」、
 「o」の母音で終わる場合は、「ng」となります。
 また、「n」で終わる場合は、「n」を「ng」とします。

    甘いバナナ
    matamis na saging = saging na matamis
     甘い    バナナ
    美しい女性
    magandang babae = babaeng maganda
          女性
    美味しい食事
    masarap na pagkain = pagkaing masarap
     美味しい   食事

No.19
2006/11/08 20:33 ID:ibw3vz6x.U
TAGALOG
VISITOR

■存在と所有
 「〜はある」、「〜を持っている」は動詞 may と mayroon 、その否定形は walang
 と wala を使って表現します。mayroon と wala は1音節語や後置形の主格代名
 詞が直後に来る場合に用いる。
    「私はマニラに家がある」
    May bahay ako sa Manira.
    ある 家    に マニラ
    「私はマニラに家が有りません」
    Wala akong bahay sa Manira.
    ない 私は(ako+ng)
    「あなたは車を持っていますか?」
    Mayroon ka bang kotse?
    持っていますか 問詞(ba+ng) 車
  *sa は、普通冠詞の単数(〜に)

No.20
2006/11/08 20:34 ID:ibw3vz6x.U
TAGALOG
VISITOR

■好みと希望
 助動詞 gusto は動詞の不定詞をともなって「〜したい」、「〜するのが好きだ」を
 表します。反対に「〜したくない」、「〜するのが嫌が」は助動詞 ayaw を同じよう
 に用います。また、名詞 nais (願望)を使って例のような文もよく用いられます。

    「私はとてもあなたと一緒に行きたい」
    Gustong-gusto kong sumama sa iyo.
    行きたい    私(ko+ng) 一緒に あなた
    「私は彼に会いたくない」
    Ayaw ko siyang makita.
    いや   彼・彼女(siya+ng) 会う  
    「彼女の望みはクリスマスに自動車を手に入れる事です」
    Ang nais niya magkaroon ng kotse sa Pasko.
      望む 彼・彼女の 手に入れる    クリスマス

No.21
2006/11/08 20:36 ID:ibw3vz6x.U
TAGALOG
VISITOR

■可能・許可
 「〜できる」や「〜してもよい」は、助動詞 maaari または puwede を使うか、
 maka-動詞(ma-動詞)を使って表現します。

    「彼女は踊る事が出来ない」
    Hindi siya maaaring sumayaw.
        出来る(maaari+ng) 踊る
    「今晩、あなたは外出する事が出来ますか?」
    Puwede ka bang makaalis mamayang gabi?
    出来る     外出  まもなく(mamaya+ng) 今夜
    「私は靴を1足買っても良いですか?」
    Puwede ba akong bumili ng isang pares sapatos?
          買う  1つ(isa+ng)同じ(足) 靴
    「彼は日本語がかなり良く理解できます」
    Nakakaunawa siya nang mabuting ng wikang Hapon.
    理解できる(unawa の現在形) 十分に(mabuti+ng) 用語 日本

No.22
2006/11/08 20:37 ID:ibw3vz6x.U
TAGALOG
VISITOR

■命令・義務・禁止
●命令文
 動詞の命令形を用いて作られます。

    「立ちなさい」
    Tumayo ka(kayo).
    立つ  あなたは(貴方達)
    「窓を開けなさい」
    Bukasan mo ang bintana.
    開く   あなたの 窓

No.23
2006/11/08 20:37 ID:ibw3vz6x.U
掲示板に戻る 前100 最新50 全部 文字サイズ:標準特大
フィリピン語について へ投稿
名 前: メール:
※Cookie取得ができない場合、初回投稿でエラーが出ます。

BOTTOM